Author Archives: amm@wpad

การศึกษาดูงานในประเทศ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10

การศึกษาดูงานในประเทศ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ จังหวัดระยองและชลบุรี วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2556

  • ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี (IRPC Innovation Center)
  • ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ โรงไฟฟ้าก๊าชธรรมชาติระบบ cogeneration บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
  • ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม CSR หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การนำเสนอรายงานกลุ่ม หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 ณ เรดิสัน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ/หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การศึกษาดูงานในประเทศ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ จังหวัดระยองและชลบุรี

ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2566 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อ.มาบตาพุด จ.ระยอง

  • โรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี SemiSolid บริษัท นูออโว พลัส จำกัด ต.มาบตาพุด จ. ระยอง

  • โรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี SemiSolid บริษัท นูออโว พลัส จำกัด ต.มาบตาพุด จ. ระยอง

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 (Advanced Master of Management Program, AMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 – 21.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9 (Advanced Master of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤต COVID-19” หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

การนำเสนอรายงานกลุ่มและกิจกรรม CSR หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ธารา มันตรา ชะอำ รีสอร์ต จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

การศึกษาดูงานในประเทศหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 ณ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง และ วังจันทร์วัลเลย์ Service Center วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565