วบส.NIDA “เปิดโลกทัศน์เชิงพลวัตสำหรับนักบริหาร”

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และมีสมรรถนะด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และตลาดทุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้องค์การมีการเติบโตอย่างมั่นคง สามารถอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม วบส.

ความประทับใจต่อหลักสูตร วบส.

คุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

คุณชวลิต พิชาลัย

คุณศิวะ แสงมณี

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต