กิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 11 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี (IRPC Innovation Center) โรงไฟฟ้าก๊าชธรรมชาติระบบ cogeneration บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด และศูนย์นิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด