การนำเสนอรายงานกลุ่ม หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10

การนำเสนอรายงานกลุ่ม หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ โรงแรม Best Western Plus Carapace Hotel อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566