การศึกษาดูงานในประเทศ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10

การศึกษาดูงานในประเทศ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ จังหวัดระยองและชลบุรี วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2556

  • ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี (IRPC Innovation Center)
  • ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ โรงไฟฟ้าก๊าชธรรมชาติระบบ cogeneration บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
  • ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด