ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9 (Advanced Master of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์