งานเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤต COVID-19” หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล