การนำเสนอรายงานกลุ่มและกิจกรรม CSR หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ธารา มันตรา ชะอำ รีสอร์ต จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)