การศึกษาดูงานในประเทศหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 ณ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง และ วังจันทร์วัลเลย์ Service Center วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565