กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรวิทยาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10