งานเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ” หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล