การศึกษาดูงานในประเทศ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ จังหวัดระยองและชลบุรี

ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2566 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อ.มาบตาพุด จ.ระยอง

  • โรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี SemiSolid บริษัท นูออโว พลัส จำกัด ต.มาบตาพุด จ. ระยอง

  • โรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี SemiSolid บริษัท นูออโว พลัส จำกัด ต.มาบตาพุด จ. ระยอง